За нас

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ” е създадено през 1998 година с насоченост: Изграждане на хидро - комплекс Никопол - Турну Магуреле, АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене на базата на бившето държавно Еднолично Акционерно Дружество "ЕСМ - ПС". Първоначалния замисъл за създаване и развитие на дружеството е свързан с изграждане на хидро-комплекс: Никопол - Турну Магуреле, АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене, което предопределя и неговото ситуиране, неговата материално - техническа база, както и предмета на дейност - комплексно изпълнение на инженерни обекти в страната и чужбина.

Фирмата

"ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД наричано за краткост "ЕСМИ" АД е регистрирано по фирмено дело №1046 от 1998 г. на Плевенския Окръжен Съд. Седалището на дружеството е в град Белене, ул. "България" Ν65/67. Капитала на дружеството е 100% частен. "ЕСМИ" АД се управлява от Общо Събрание на акционерите, Съвет на Директорите и Изпълнителен директор.

Сертификати, лицензи, удостоверения

За поддържане на качество съобразено със световните стандарти, фирмата внедри следните системи за управление:


Политика на управлението

В условията на постоянно повишаване изискванията на клиентите и инвеститорите и при увеличаваща се конкуренция на строителния пазар, политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, ръководството на "ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД се ориентира към:


Производствено техническа база

ПТБ на "ЕСМ-Инженеринг" АД обхваща следните дейаности:

още...

Изпълнени проекти

"ЕСМ-Инженеринг" АД участва в много проекти в страната и чужбина. Основно те могат да бъдат обособени в следните три категории:

Кадри

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал, от които:


Европейски съюз

„Енергостроймонтаж-Инженеринг”АД работи по много проекти финансирани от Европейският съюз, с цел създаване на заетост сред младежите в гр.Белене.

Контакти

“ЕСМИ” АД
гр. Белене 5930,
бул. "България" 65/67

Телефони:
тел. +359 658 35014;
тел. +359 658 35338;
факс +359 658 36890

Електронна поща:
Интернет страница: